Branch of OJSC "Volgomost" Mechanization Management of the city of Saratov

Branch of OJSC "Volgomost" Mechanization Management of the city of Saratov
Address: 70 Azina Street, the city of Saratov, 410059 Tel: (8452) 92-06-73, Fax:(8452) 92-75-13 E-mail: um_volgomost@overta.ru, office@um-volgomost.ru
Head: Sergey Vasilyevich Zhuchkov
Location: the city of Saratov

Назад в раздел